AVG Privacy Statement

Privacy Statement

Datum: mei 2018

Inleiding
Carnavals vereniging de Billekletsers (Cv de Billekletsers) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Wij willen je hierover in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) graag duidelijk en transparant informeren en proberen hier antwoord te geven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Cv de Billekletsers. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij die gebruiken, beschermen en de rechten die je hebt m.b.t. je persoonsgegevens.

Dit privacy statement zal van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren altijd de laatste versie op onze website en via onze contactgegevens is dit statement ook op te vragen.

In onze verwerkersovereenkomst hebben we in meer detail vastgelegd hoe wij als vereniging invulling aan de AVG geven en hoe wij met de persoonsgegevens en de privacy van iedereen die aan onze vereniging verbonden is omgaan en met welke sub-verwerkers wij te maken hebben.

Vragen?
Indien je na het lezen van de Privacy Statement vragen hebt over de inhoud of uitvoering of indien je klachten hierover hebt, dan kun je ons bereiken via: info@cvdebillekletsers.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Persoonsgegevens
Cv de Billekletsers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens aan, die wij verwerken:

Voornamen, achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum/geslacht.
Communicatiegegevens als telefoon en e-mail adres
Financiële gegevens als IBAN rekeningnummer, betaalwijze, machtiging, lidmaatschap

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Cv de Billekletsers verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Bewaartermijnen
Cv de Billekletsers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren en aan de (wettelijke) verplichtingen te voldoen waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden
Cv de Billekletsers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cv de Billekletsers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cv de Billekletsers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cvdebillekletsers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je te legitimeren.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cv de Billekletsers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cv de Billekletsers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie via info@cvdebillekletsers.nl.

Automatisering
Cv de Billekletsers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

X2CRM
Website www.cvdebillekletsers.nl
Cloudopslag in Europa: voor de opslag en back-up van gegevens van Cv de Billekletsers

Website
De website www.cvdebillekletsers.nl wordt qua content beheerd door cv de Billekletsers. Bij het bezoeken van onze website kan Cv de Billekletsers gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of formulieren hebt ingevuld op de website. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Cv de Billekletsers je privacy, onder andere door naleving van de AVG en van toepassing zijnde gedragscodes.

Dat betekent onder meer dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens zoals hiervoor aangegeven..

Dat betekent ook dat Cv de Billekletsers de website van beveiliging voorziet, zowel voor de bezoeker als voor de beheerder.

De website wordt gehost door Datalogics.

Bijzondere gegevens en/of gevoelige gegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cvdebillekletsers.nl.

Cookie beleid
Wij maken op onze websites gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door de browser op je computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op je computer op te slaan.

De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

Je kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van je browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt er rekening mee dat wanneer je de cookies niet accepteert, je bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Er kan bij evenementen worden gefotografeerd en gefilmd. Bezoekers van dit evenement geven bij betreden automatisch toestemming hiervoor.

Persfotografen dienen zich altijd vooraf te melden bij de organisatie. Zij kunnen zich niet beroepen op vergoedingen van foto’s die op evenementen zijn gemaakt, mocht Cv de Billekletsers deze foto’s willen gebruiken voor website of andere doelen.